Akreditačné pravidlá a podmienky - Proplusco Slovakia Baba

A - TLAČ

Akreditácia je limitovaná na max. počet 3 zástupcov z jednej redakcie (v tomto počte sú zahrnuté aj miestne regionálne redakcie) pričom z tohto počtu môže byť akreditovaný iba jeden fotograf za danú redakciu. Aby bola akreditácia prijatá, musí byť dané médium vo verejnom obehu a musí byť verejnosti dostupné (predajné). Publikácie automobilových klubov a spoločností (súťažiacich) iba s interným obehom a reklamné agentúry nemôžu byť akreditované ako média!
Súčasne s prihláškou k akreditácii je nutné zaslať i dokumenty uvedené v nasledujúcom odseku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o akreditáciu. Bez týchto dokumentov nebude akreditácia prijatá!

  • 1. Úplne vyplnený akreditačný formulár (osobitne za každého žiadateľa o akreditáciu) podpísaný vydavateľom, príp. šéfredaktorom publikácie.
  • 2. Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný novinársky preukaz, Slovenský syndikát novinárov) žiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné predložiť originál novinárskeho preukazu).
  • 3. Kópiu publikovaných článkov.
  • 4. Informácie o publikácii (frekvencia, rozsah, regionálny obeh, atď.).

Akreditácia novinára je podmienená povinnosťou prevzatia ako aj nosenia vesty (proti finančnej zálohe) a visačky s menom novinára.

B - RÁDIO, TELEVÍZIA, VIDEO, FOTOGRAFOVIA A ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ

Udelenie akreditácie rozhlasu, televízii, videoštúdiu, fotografom a iným elektronickým médiám (internet) sú plne v kompetencii organizátora podujatia a tlačového tajomníka. Súčasne s prihláškou k akreditácii je nutné zaslať nasledujúce prílohy, ktoré musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť žiadosti o akreditáciu. Bez nich nebude akreditácia prijatá.

  • 1. Úplne vyplnený akreditačný formulár (osobitne za každú osobu žiadajúcu o akreditáciu) podpísaný vydavateľom, príp. šéfredaktorom publikácie (max. počet osôb v štábe - 3).
  • 2. Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný preukaz, Slovenský syndikát novinárov) žiadateľa o akreditáciu (pri akreditácii je nutné predložiť originál novinárskeho preukazu).
  • 3. Stručná charakteristika média, spoločnosti (frekvencia vysielania, činnosť, pôsobnosť, rozsah atď.)
  • 4. Fotografi musia doložiť minimálne 10 ks publikovaných fotografií z automobilového športu z rokov 2015, 2016.

Akreditácia TV/FOTO je podmienená povinnosťou prevzatia ako aj nosenia vesty (proti finančnej zálohe) a visačky.

P O Z O R! Komerčné videoštúdiá, ktoré nemajú televízne výstupy, iba výrobu DVD pre jazdcov, či youtube a facebook v prípade akreditácie zaplatia organizátorovi 600 € za každého člena tímu. V prípade ak organizátor zistí, že túto podmienku spomínané videoštúdiá nejakým spôsobom nesplnili a obišli, nahlási ich chovanie všetkým organizátorom podujatí, pričom bude žiadať o neakceptovanie akreditácií na všetkých ďalších podujatiach, na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, ako aj národným asociáciám spomínaných štátov a príslušným štátnym orgánom.

Ostatné videoštúdia sú povinné umiestniť do svojho záznamu logá hlavných partnerov Proplusco Slovakia Baba 2017. Po podujatí dodajú v termíne do 1 mesiaca organizátorovi súťaže zdarma 4 ks DVD so záznamom z daného podujatia. Akreditácia videoštúdií je limitovaná maximálnym počtom troch zástupcov! Fotografi musia okamžite (pri vracaní foto vesty) odovzdať organizátorovi podujatia Proplusco Slovakia Baba 2017 minimálne 20 ks fotografií.

Internetové portály sú povinné ku správam z jednotlivých rally súťaží priložiť oficiálne logo súťaže. Udelenie a zamietnutie akreditácie je výhradne v kompetencii organizátora PAV a tlačového tajomníka.

Pozor! Všetci akreditovaní zástupcovia médií musia byť starší ako 18 rokov (na požiadanie je nutné toto preukázať pri akreditácii).

Vyplnené akreditačné formuláre s potvrdením redakcie a v prípade potreby i s potrebnými prílohami zasielajte na emailovú adresu: mmajlath@gmail.com.

Termín uzávierky akreditácii je stanovená na 5.7.2017. Po uvedenom termíne už nebude možné prijať žiadnu akreditáciu!

V prípade neudelenia akreditácie Vám bude elektronickou poštou alebo faxom obratom zaslaná správa o zamietnutí akreditácie vrátane dôvodov jeho odmietnutia.

Akreditačný formulár a ručenie zodpovednosti